petak, 01 septembar 2017 12:24

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

 • Status: Rezultati
 • Vrsta konkursa: nacionalni opšti jednostepeni anonimni
 • Rok: petak, 03 novembar 2017
 • Redni broj konkursa: 104-749/15
 • Puni naziv konkursa: Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Glavni grad Podgorica
TIP KONKURSA

Konkurs za idejno urbanističko-arhitekotnsko rješenje je nacionalni, opšti, jednostepeni, anonimni.

RASPISIVAČ I ORGANIZATOR KONKURSA:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

IV Proleterske brigade 19

81000 Podgorica

www.mrt.gov.me

Tel: +382 20 446 338

INVESTITOR KONKURSA:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova

PREDMET KONKURSA:

Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Glavni grad Podgorica.
Postojeći objekat Akademije potrebno je adaptirati i rekonstruisati u postojećim horizontalnim i vertikalnim gabaritima. Fasade i enterijer objekta revitalizovati na način koji valorizuje zatečene kvalitete arhitekture objekta i ambijentalne kvalitete lokacije. Prilikom rekonstrukcije moguće je rušiti ili modifikovati prostore objekta dograđivane PVC Alu bravarijom

Pored rekonstrukcije starog, planira se izgradnja novog objekta za potrebe Akademije. Konkursna rješenja treba da daju odgovor i na tretman postojećeg montažnog objekta i da sagledaju mogućnost formiranja jedinstvene funkcionalne cjeline postojećeg i novoplaniranog objekta, ili formiranje tople veze između starog i novog dijela. 

U cilju dobijanja jedinstvenog uređenog prostora i formiranja reprezentativnog kompleksa, predmet konkursa obuhvata i uređenje terena. Koncept uređenja terena treba da doprinese ukupnom ambijentalnom izgledu prostora.

CILJ KONKURSA:

Osnovni cilj Konkursa je obezbijediti kvalitetno idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje objekta na osnovu parametara i preporuka datih od strane Raspisivača i Investitora Konkursa, a preciziranim u Konkursnom zadatku.

Od konkursnih radova se očekuje da, vrednujući i afirmišući zatečene urbane vrijednosti uže i šire lokacije odnosno prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvare skladno uklapanje objekta u postojeću urbanu strukturu i ponude optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja. Očekuje se inovativan pristup kod prostornih i arhitektonsko-oblikovnih rješenja kao i upotrebe materijala, a u skladu sa namjenom objekta.

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Crne Gore.

Na konkursu ne mogu učestvovati lica koja su neposredno angažovana u organizovanju konkursa, kao ni lica koja su u najužem srodstvu i koja najneposrednije sa njima sarađuju u vrijeme trajanja konkursa.

Svaki od učesnika, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

Preuzimanjem konkursne dokumentacije sa sajta, potencijalni učesnici konkursa stiču pravo učešća na predmetnom konkursu, međutim, u cilju pravovremenog dobijanja informacija vezanih za konkurs, preporučujemo elektronsku prijavu koja nije obavezujuća.

NAČIN DOSTAVE KONKURSNOG MATERIJALA

Svu dokumentaciju koja predstavlja konkursni materijal u vidu tekstualnih i grafičih priloga možete preuzeti sa sljedećeg linka: https://www.dropbox.com/sh/0utnocxl0v9z0gj/AAAHgnHBXx7HHBhKQRPm4_dxa?dl=0 

ROKOVI

Konkurs je otvoren od 01. septembra 2017. godine

Svi učesnici mogu postaviti pitanja vezana za konkurs do 29. septembra 2017. godine. Odgovori će biti poslati do 07. oktobra 2017. godine.

Rok za predaju radova je 03. novembar 2017. godine.

ŽIRI I IZVJESTIOCI

Članovi konkursnog žirija su:

1. mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.urb. – predsjednica Žirija
2. Lela Redžepagić, dipl.ing.arhitekture
3. mr Željka Čurović, pejzažni arhitekta, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
4. Akademik Dragan Radonjić, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti
5. Akademik Pavle Pejović, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

Ukoliko jedan od članova žirija ne bude u mogućnosti da učestvuje u žiriranju, raspisivač imenuje zamjenika članova žirija.

Izvjestioci rade u sastavu:

1. Zoja Leković, spec.sci.arch Ministarstvo održivog razvoja i turizma
2. Marko Batrićević, spec. istorije moderne i savremene umjetnosti, Ministarstvo održivog razvoja i turizma

NAGRADE

Žiri će dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu i to u sljedećim iznosima:

I nagrada 15.000,00 €

II nagrada 5.500,00 €

III nagrada 3.500,00 €

Tri otkupa po 500,00 €

Naknada za izradu dodatne dokumentacije iznosi 5.000,00 eura i uračunata je u iznos prve nagrade.

Autori nagrađenog rada su u obavezi da dostave dodatnu dokumentaciju o projektu u roku od 14 dana od objave rezultata Konkursa. Dodatna dokumentacija definisana je poglavljem 8.4. ovog Raspisa i mora biti ovjerena od strane pravnog lica koje posjeduje licencu za izradu planskih dokumenata.

Žiri zadržava pravo da ne dodijeli neku od navedenih nagrada ukoliko konkursni radovi ne budu na zadovoljavajućem nivou kao i da ustanovi posebne nagrade i priznanja.

KRITERIJUMI ZA OCJENJIVANJE KONKURSNIH RADOVA

Svaki konkursni rad biće vrednovan na isti način i u skladu sa sljedećim predviđenim kriterijumima.

Ne ispunjenje formalnih kriterijuma predstavlja diskvalifikaciju. Formalni kriterijumi su:

 • konkursni rad je dostavljen u roku naznačenom u Raspisu konkursa
 • konkursni rad sadrži sve priloge definisane Raspisom konkursa
 • konkursni rad je predat u skladu sa pravilima definisanim Raspisom konkursa

Kriterijumi za ocjenjivanje su sljedeći:

 • Ostvareni prostorno urbanistički i funkcionalni kvaliteti objekta 0-35 bodova
 • arhitektonsko-oblikovno rješenje objekta 0-35 bodova
 • ostvareni stepen ekoloških standarda u okviru ponuđenog rješenja i stepen primjene alternativnih izvora energije 0-15 bodova
 • ekonomska opravdanost ponuđenog rješenja u cjelini 0-15 bodova

 

I nagrada

Šifra:

747676

Autorski tim:

arh. Đorđe Gregović

arh. Branislav Gregović

arh. Veljko Radulović

arh. Marko Bešović 

 pdf747676

 

II nagrada 

Šifra:

M32I37A37

Autorski tim:

Milić Đerković

Aleksandar Ašanin

Ivan Asanović

pdfM32I37A37

III nagrada 

Šifra:

KAMM999

Autorski tim:

 Arhitektonski atelje d.o.o.

dr Mladen Đurović, dipl.inž.arh

Andrija Aćimić, mas.inž.unt.arh

MSc Katarina Vujisić, spec.sci.arh.

MSc Mirko Mugoša, spec.sci.arh.

pdfKAMM999

 

I otkup 

Šifra:

PGHK482

Autorski tim:

Andrijana Sekulić

Ana Dobrašinović

Autorka ilustracija: Milica Golubović

 

pdfPGHK482

 

II otkup 

Šifra:

 BACKDROP

Autorski tim:

 DVARP d.o.o.

Autori: 

Dijana Vučinić, arhitekt

Marija Ičević, arhitekt

Saradnici:

Jovana Miljanić, arhitekt

Jelena Šćepanović, Aps.arh.

 pdfBACKDROP

 

III otkup 

Šifra:

 R2D2C3PO

Autorski tim:

 Đorđije Kalezić, dipl.inž.arh.

Redžo Kasumović, dipl.inž.arh.

pdfR2D2C3PO

 

ostali radovi:

 

Šifra:

 EKSTENZIJA

Autorski tim:

Nemanja Mitrović

Đina Prnjat

 pdfEKSTENZIJA

 

Šifra:

 4A

Autor:

Slobodan Petrović, spec.sci.arh.

Petar Ćulafić, spec.sci.arh.

pdf4A

 

Šifra:

 D21017

Autorski tim:

 Arh. Srđan Tadić

Arh. Marko Popović

pdfD21017

 

Šifra:

HANGOUT

Autorski tim:

 Miljana Radović

Jelena Radovanić

pdfHANGOUT

 

diskvalifikovani radovi:

 

Šifra:

 A + B

Autorski tim:

Miloš Gačević

Gavrilo Vuković

Andrea Pajković

Nataša Ristelić

pdfA+B

 

Šifra:

CODE 1405

Autorski tim:

A PROJECT d.o.o.

Arh. Nataša Banović

pdfCODE 1405

 

Šifra:

 99999

Autorski tim:

Arh. Ratimir Mugoša, dip.inž.

pdf99999

 

Šifra:

 SOLARIS

Autorski tim:

INKOPLAN d.o.o.

Arh. Nikola Drakić, dipl.ing.arh.

Arh. Slavko Lekić, dipl.ing.arh.

Arh. Marko Koljenšić, dipl.ing.arh.

pdfSOLARIS

 

Šifra:

 61434

Autorski tim:

VIA PROJECT d.o.o.

Biljana Ivanović, dipl.ing.građ.

pdf61434

Filter by Category
01. septembar 2017.

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

TIP KONKURSA Konkurs za idejno urbanističko-arhitekotnsko rješenje je nacionalni, opšti, jednostepeni, anonimni.
03. februar 2017.

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Obalne zone u Sutomoru, opština Bar

Poštovani učesnici i kolege, Obavještavamo vas da je 31.01.2017. godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj  114-2296/8 od 18. novembra 2016. godine za postupak javne nabavke za nabavku usluga izrade idejno urbanističko-arhitektonskih rješenja javnih objekata kao i objekata i lokacija…
20. januar 2017.

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Blok VI, Glavni grad Podgorica

Poštovani učesnici i kolege, sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da su objavljeni rezultati konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Blok VI, Glavni grad Podgorica. Kao što smo Vas ranije obavijestili, došlo je do odlaganja objavljivanja rezultata. Odlaganje je uslijedilo nakon Žalbe na tendersku dokumentaciju koju je Direkcija…
23. septembar 2016.

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječijeg vrtića i jaslica u naselju Guke, opština Pljevlja

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječijeg vrtića i jaslica u naselju Guke, opština Pljevlja TIP KONKURSA Konkurs za idejno urbanističko-arhitekotnsko rješenje je nacionalni, javni, idejni, jednostepeni, anonimni.
03. jun 2016.

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta ”Capital Estate” u Bečićima, opština Budva

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta ”Capital Estate” u Bečićima, opština Budva TIP KONKURSA Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje je međunarodni, opšti, idejni i neanonimni.